ALGEMENE VOORWAARDEN BAMBELO

Dit document bevat 3 delen:
Deel A: algemene bepalingen (geldend voor iedereen die onze diensten gebruikt)
Deel B: voor opdrachtgevers (Aanvragers/website bezoekers)
Deel C: voor opdrachtnemers (onze Partners/de leveranciers c.q. dienstverleners)

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

Definities/begripsbepalingen

 • Bambelo: Bambelo B.V., Yonego B.V., Yonego Holding B.V. haar dochter- en zusterondernemingen;
 • Aanvrager: de persoon of rechtspersoon die via de website van Bambelo in contact wordt gebracht met een Partner of op andere wijze gebruikmaakt van de diensten van Bambelo;
 • Aanvraag: Een door een Aanvrager ingediende aanvraag, verzoek tot informatie of offerte;
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Bambelo en een Wederpartij;
 • Partner: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten via de website van Bambelo aanbiedt;
 • Wederpartij: Afhankelijk van de context: Aanvrager dan wel Partner.

Inleiding: dienstverlening door Bambelo

 1. Bambelo biedt een website aan waarop Aanvragers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Bambelo heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Partner of een Aanvrager door middel van of in verband met de website of anderszins.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op het gebruik door Aanvragers van een website of dienst van Bambelo alsmede op alle overeenkomsten tussen Bambelo en Wederpartij inzake leveringen van goederen of diensten van Bambelo aan de Wederpartij, alsmede alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bambelo zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zo veel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Bambelo is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Informatie

 1. Zowel Aanvragers als Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte informatie. Bambelo draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Aanvragers en Partners. Evenmin draagt Bambelo verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Aanvragers en Partners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting of de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Bambelo biedt de informatie op haar websites, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Bambelo niet dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door een Partner of Aanvrager opgegeven informatie

Totstandkoming overeenkomst tussen Aanvrager en Partner

 1. Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Partner komen pas tot stand op het moment dat Aanvrager dit uitdrukkelijk aan de Partner heeft bevestigd. Bambelo is bij Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Partner geen partij. Bambelo kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Aanvragers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Partners om die werkzaamheden uit te voeren. Partner vrijwaart Bambelo jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Privacy en doorgifte van gegevens van Aanvragers

 1. Bambelo verwerkt persoonsgegevens van Aanvragers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Bambelo, zoals gepubliceerd op de website, van toepassing.
 2. De (persoons)gegevens die (al dan niet via de website) door de Partner worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, c.q. voor de afhandeling van de Aanvraag. Partner dient deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Het is niet toegestaan om de gegevens van een Aanvrager te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam) en de doorverkoop of enige andere doorgifte van deze gegevens aan andere partijen (tenzij dit onderaannemers van Partner zijn die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de betreffende opdracht nadat deze aan Partner is gegund). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Aanvragers in een aparte database te verzamelen voor welk doel dan ook; deze gegevens dienen alleen in de financiële administratie te worden opgenomen voor zover dat wettelijk verplicht is (fiscale bewaarplicht) of als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Iedere Partner die een Aanvraag ontvangt, dient de Aanvrager te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dat gebeurt in beginsel bij de bevestiging van de aanvraag c.q. het toezenden van informatie. Indien een Partner besluit om niet in te gaan op een Aanvraag, dient de Partner de gegevens van de betreffende Aanvrager direct te verwijderen uit zijn systemen. Indien de Partner de opdracht niet krijgt toegewezen, dient hij de gegevens van de Aanvrager eveneens te verwijderen, tenzij er sprake is van een bewaarplicht of een andere grond voor het bewaren van deze gegevens. De gegevens van de Aanvrager mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk en dienen afdoende beveiligd te worden.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan werken van Bambelo, die door Intellectuele Eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) zijn beschermd, zonder toestemming van Bambelo te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Bambelo aan de Wederpartij een niet-exclusieve, niet- overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Wederpartij gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Bambelo te verwijderen of te wijzigen.
 3. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Bambelo gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de Wederpartij of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Wederpartij of deze derde. De Wederpartij verleent Bambelo toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
 4. Indien de Wederpartij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bambelo en/of derden, dan is de Wederpartij voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
 5. De Wederpartij vrijwaart Bambelo tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Bambelo het recht de levering aan de Wederpartij op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

Geheimhouding

 1. De Wederpartij is ermee bekend dat de door Bambelo geleverde goederen en/of diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Bambelo kunnen bevatten c.q. dat dergelijke informatie aan Wederpartij bekend wordt en de Wederpartij verbindt zich ertoe de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De Wederpartij zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van dergelijke vertrouwelijke informatie waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Wederpartij is geboden.
 2. Bambelo is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Wederpartij aan Bambelo verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Bambelo zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de Wederpartij waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Bambelo nodig is.
 3. Bambelo en de Wederpartij garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

Verbod tot overdracht

 1. De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door niet door de Wederpartij aan derden overgedragen worden.

Overmacht

 1. Bambelo noch de Wederpartij is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Bambelo, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de Wederpartij aan Bambelo zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de Wederpartij aan Bambelo is voorgeschreven.

Aansprakelijkheid

 1. Bambelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van haar bemiddeling, gebruik van haar website, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Indien Bambelo aansprakelijk is jegens Wederpartij voor enige schade, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Bambelo in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Bambelo om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de totale vergoeding voor directe schade maximaal EUR 5.000,- bedragen.
 3. Bambelo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Aanvrager lijdt als gevolg van een aan Bambelo toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Bambelo gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Aanvrager voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend euro) bedragen.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Bambelo anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 10.4.
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Bambelo beoogt niet de aansprakelijkheid van Bambelo voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bambelo (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende en/of ondergeschikten uit te sluiten. Schade die naar het oordeel van de Wederpartij het gevolg is van opzet of grove schuld van Bambelo, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Bambelo te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Bambelo ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Wederpartij aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Wijziging

 1. Bambelo heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
 2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Wederpartij geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

DEEL B: VOOR OPDRACHTGEVERS (AANVRAGERS/WEBSITE BEZOEKERS)

Bemiddeling door Bambelo

 1. Aanvrager aanvaardt dat de website en dienstverlening door Bambelo alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die worden aangetroffen op het moment van gebruik (op “as is” basis). Bambelo sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanvrager erkent en aanvaardt dat Bambelo alleen een website biedt waarop Aanvragers in contact worden gebracht met Partners die mogelijk in staat zijn de door de Aanvrager gewenste goederen en/of diensten te leveren. Bambelo heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de levering van goederen/diensten door Partners en geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de bemiddeling door Bambelo wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 3. Aanvragers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van het Platform en/of Diensten verrichten.
 4. Bambelo kan niet garanderen dat:
 • alle informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Partners opgegeven informatie;
 • de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat
 • derden niet de website en/of de systemen van Bambelo onrechtmatig zullen gebruiken. Het is derhalve altijd de verantwoordelijkheid van de Aanvrager om voor het verstrekken van een opdracht aan een Partner zelf te onderzoeken of de Partner aan de door Aanvrager gestelde eisen voldoet en in staat zal zijn om de gevraagde werkzaamheden te verrichten en de voorwaarden van deze dienstverlening met de Partner uit te onderhandelen.

Verplichtingen van de consument

 1. De Consument stelt de Partner dan wel door Partner ingeschakelde derden in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De Consument zorgt er voor dat de Partner tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk te benodigde gegevens.
 3. De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 4. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de Partner te melden. Dit geldt ook indien een Partner in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden direct of indirect, op welke wijze dan ook schade heeft veroorzaakt
 5. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Gegevens

 1. Aanvrager is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Aanvrager erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang zijn voor de bemiddeling door Bambelo en de uitvoering door Partner. Bambelo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet correct of compleet zijn en/of blijven van de door Aanvrager verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals aangeleverd door Partners. De Aanvrager is verplicht zelf te verifiëren of de door hem ingevoerde gegevens correct zijn en is ook verantwoordelijk voor de selectie van de Partner aan wie de Aanvrager uiteindelijk een opdracht wenst te geven. De gegevens die Aanvrager verstrekt zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die de Aanvrager via de hiervoor opgenomen link kan raadplegen.

DEEL C: VOOR OPDRACHTNEMERS (ONZE PARTNERS/DE LEVERANCIERS C.Q. DIENSTVERLENERS)

Garanties Partner

 1. Partner garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij verstrekt volledig, juist en betrouwbaar zijn, niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig zijn en dat hij een Aanvraag uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Partner:
 • zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel dan wel (indien niet in Nederland gevestigd) in een ander register voor zover deze registratie verplicht is en deze inschrijving in stand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze registratie gerelateerd is aan het vakgebied waar de Partner werkzaam in is;
 • dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen en overige eisen en normen die gebruikelijk zijn in de branche waarin Partner werkzaam is.
 • dat degene(n) die namens Partner wijzigingen doorgeven aan Bambelo (telefonisch of op andere wijze), toegang hebben tot het account van Partner of andere (rechts)handelingen verrichten, daartoe bevoegd zijn.

Gebruik website / diensten van Bambelo

 1. Partner zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een Aanvrager. Partner zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Aanvragers.
 2. Door het aanbieden van gegevens op de website geeft de Partner toestemming deze gegevens op de website te publiceren. Partner is ermee bekend dat het onder meer van de geografische locatie van Aanvrager en de door Aanvrager ingevoerde criteria afhankelijk is of Partner geselecteerd wordt bij een Aanvraag door een Aanvrager en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaald aantal Aanvragen of enige ander resultaat. Bambelo geeft uitdrukkelijk geen garanties over een bepaalde hoeveelheid Aanvragen.
 3. Partner dient wijzigingen (in het account, de regio van waaruit Aanvragen worden ontvangen of anderszins) zelf via de website van Bambelo door te voeren dan wel deze schriftelijk door te geven. Bambelo spant zich in om deze wijzigingen uiterlijk 2 werkdagen na deze wijziging door te voeren. Daarbij geldt dat wijzigingen niet buiten kantooruren worden verwerkt. Partner dient contact op te nemen met Bambelo indien dergelijke wijzigingen na twee werkdagen nog niet zichtbaar zijn.
 4. De dienstverlening door Bambelo is een inspanningsverplichting en haar platform wordt op “as-is” basis aangeboden; Bambelo staat er niet voor in dat (alle onderdelen van) haar platform en dienstverlening te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen functioneren en is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van haar platform en/of de dienstverlening. Partner dient zorg te dragen voor adequaat beheer van zijn infrastructuur (inclusief apparatuur en programmatuur, met behoud van de interoperabiliteit met de systemen/gekozen berichtenstandaard van Bambelo), zodat Aanvragen correct kunnen worden overgebracht. Indien Bambelo besluit een bepaalde standaard (bijvoorbeeld FTP) niet langer te ondersteunen, zal Partner dienen te switchen naar een van de andere door Bambelo aangeboden communicatiemethodes.

Beëindiging samenwerking

 1. De overeenkomst is voor de Partner per direct opzegbaar, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande dat een dergelijke opzegging schriftelijk dient te gebeuren en pas na bevestiging van Bambelo van kracht wordt. Het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel over een verwerkingstermijn van 2 werkdagen (binnen kantooruren) en contact opnemen met Bambelo bij een langere doorlooptijd geldt ook voor opzegging. De kosten van alle tot en met de bevestiging door Bambelo verrichte werkzaamheden (c.q. verzonden aanvragen) dienen door de Partner voldaan te worden. Alle vorderingen van Bambelo op de Partner, uit welke hoofde ook, worden vanaf de dag van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 2. Bambelo behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:
 • de Partner op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 • de Partner inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • Bambelo een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Partner zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
 • de Partner commerciële of andere berichten verstuurt naar Aanvragers, behoudens uiteraard in reactie op een Aanvraag of daaruit voortvloeiende vervolgvraag;
 • de Partner in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

Vergoeding en betaling

 1. De Partner is aan Bambelo een vergoeding verschuldigd indien hij naar aanleiding van een aanvraag via de website een Aanvraag ontvangt. De hoogte van de vergoeding is aan de Partner gecommuniceerd bij de bevestiging van de afspraken omtrent de samenwerking.
 2. Tenzij anders is overeengekomen en door Bambelo bevestigd in de vastlegging van de gemaakte afspraken, geldt dat Partner overeenkomstig het betalingsschema op periodieke basis een factuur ontvangt met een overzicht van aanvragen die deze in de voorgaande periode heeft ontvangen. Vragen over- en bezwaren tegen de factuur moeten binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan finance@bambelo.com worden gemeld aan Bambelo. Bij niet tijdige reactie geldt de factuur als onbetwist en dient de Partner deze volledig te voldoen en zal automatische incasso plaatsvinden. Acceptatie van deze algemene voorwaarden houdt tevens acceptatie in van automatische incasso door Bambelo van al hetgeen aan haar verschuldigd is of zal worden. De incasso van facturen geschiedt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum (alleen Nederland en België). Creditcardbetalingen zullen elke vijf (5) werkdagen afgeschreven worden. Partijen kunnen in onderling overleg andere betaalmethoden overeenkomen. Wanneer automatische incasso of creditcard incasso dan wel de afgesproken alternatieve betaalmethode niet mogelijk is, kan het account van Partner geblokkeerd worden. Bambelo houdt zich het recht voor om de incasso van het verschuldigde uit handen te geven aan derden.
 3. Betaling dient uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden. Alle betalingstermijnen zijn fataal. De Partner zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Bambelo op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen eventuele aan de Partner verstrekte kortingen, is de Partner direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Bambelo op de Partner, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Partner vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 2,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Partner. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van EUR 250,-, onverminderd het recht van Bambelo om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn. Betalingen van de Partner aan Bambelo worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en kosten.
 4. Bambelo hanteert een retourbeleid, waaronder de Partner onder omstandigheden een restitutie kan aanvragen van de vergoeding. De afspraken hierover zijn opgenomen in de bevestiging van de afspraken omtrent de samenwerking.
 5. Bambelo is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden. De aangekondigde wijzigingen worden dertig kalenderdagen na bekendmaking daarvan van kracht. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een van de door Bambelo gebruikte communicatiekanalen. Indien de Partner niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging kan hij de overeenkomst uiterlijk veertien (14) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt opzeggen.
 6. Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie in welke vorm dan ook, door Bambelo aan de Wederpartij verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Wederpartij. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Deze informatie zal door de Wederpartij als streng vertrouwelijk worden behandeld.

Niet-overname personeel

 1. De Partner zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één (1) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Bambelo of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Bambelo, tenzij anders overeengekomen met Bambelo. Bij overtreding van deze bepaling is de Partner een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 25.000,- verschuldigd per gebeurtenis.